هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق نیکوکاری درمان زنجیره امید به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل پنج در هزار (٠/٠٠٥) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ٥٠٠ میلیون ریال با ارایة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ١٠.٠ میلیون ریال برای برگزار ی مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه دو درصد(٠.٠٢) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و دو در هزار(٠.٠٠٢) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار موضوع بندهای ٢-٣-١ امید نامه موجود در صندوق و ١٠ درصد از تفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حسابهای سرمایه گذاری بانکها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده
4 کارمزد متولی سالانه دو در هزار(٠.٠٠٢) از متوسط روزانه ارزش خالص دارای های صندوق که حداقل ٥٠ و حداکثر ١٥٠ میلیون ریال خواهد بود
5 كارمزد ضامن نقدشوندگي سالانه پانزده در هزار(٠.٠١٥)از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام صندوق
6 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ٨٠.٠ میلیون ریال
7 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق معادل ٠.١ درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد
8 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور مشروط براینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد
9 کارمزد مدیر اجرا سالانه یک در ده هزار(٠.٠٠٠١) از وجوهی که ازطرف صندوق برای صرف در امور نیکوکارانه مندرج در امید نامه به مدیر اجرا پرداخت می شود
10 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور مبلغ ٠ ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدیر
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ ٠ ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :