صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش پرتفوی ماهیانه منتهی به 1398/05/23 صندوق نیکوکاری درمان زنجیره امید 1398/06/09
گزارش عملکرد دوره مالی 2 ماه و 23 روزه منتهی به 23 مرداد (حسابرسی شده) 1398/05/28
صورت های مالی دوره مالی 2 ماه و 23 روزه منتهی به 23 مرداد 98 (حسابرسی شده) 1398/05/28
گزارش عملکرد دوره مالی 2 ماه و 23 روزه منتهی به 23 مرداد 98 1398/05/28
صورت های مالی دوره مالی 2 ماه و 23 روزه منتهی به 23 مرداد 98 1398/05/28
گزارش افشای پرتفو منتهی به1398/04/31 1398/05/09
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 1398/02/31 (حسابرسی شده) 1398/04/24
صورت های مالی سالیانه منتهی به 1398/02/31 ( حسابرسی شده) 1398/04/24
گزارش افشای پرتفو منتهی به1398/03/31 1398/04/10
گزارش عملکرد سالیانه منتهی به 1398/02/31 (حسابرسی نشده) 1398/04/02
صورت های مالی سالیانه منتهی به 1398/02/31 ( حسابرسی نشده) 1398/04/02
گزارش افشای پرتفو منتهی به1398/02/31 1398/03/08
گزارش افشای پرتفو منتهی به1398/01/31 1398/02/08
اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش منتهی به 1397/11/30 (اصلاحیه) 1398/01/20
گزارش افشای پرتفو منتهی به1397/12/29 1398/01/07
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 30بهمن 1397 1397/12/22
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 30 بهمن 1397 1397/12/22
گزارش افشای پرتفو منتهی به1397/11/30 1397/12/05
گزارش افشای پرتفو منتهی به1397/10/30 1397/11/09
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1397 (حسابرسی شده) اصلاحیه 1397/10/18
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 30 آبان (حسابرسی شده) 1397 1397/10/17
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1397 (حسابرسی شده) 1397/10/17
گزارش افشای پرتفو منتهی به1397/09/30 1397/10/09
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30 آبان 1397 1397/09/28
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1397 1397/09/28
گزارش افشای پرتفو منتهی به1397/08/30 1397/09/07
گزارش افشای پرتفو منتهی به1397/07/30 1397/08/07
گزارش افشای پرتفو منتهی به1397/06/31 1397/07/04
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 مرداد 1397 1397/06/27
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31 مرداد1397 1397/06/27
گزارش افشای پرتفو منتهی به1397/05/31 1397/06/07
گزارش افشای پرتفو منتهی به1397/04/31 1397/05/10
صورت های مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1397(حسابرسی شده) 1397/04/26
گزارش عملکرد منتهی به 31 اردیبهشت 1397(حسابرسی شده) 1397/04/26
گزارش افشای پرتفو منتهی به1397/03/31 1397/04/10
صورت های مالی منتهی به 31 اردیبهشت 1397(حسابرسی نشده) 1397/04/03
گزارش عملکرد منتهی به 31 اردیبهشت 1397(حسابرسی نشده) 1397/04/03
گزارش افشای پرتفو منتهی به1397/02/31 1397/03/09
گزارش افشای پرتفو منتهی به1397/01/31 1397/02/10
گزارش افشای پرتفو منتهی به 29 اسفند 1396 1397/01/08
صورتهای مالی دوره مالی نه ماهه منتهی به 1396/11/30 1396/12/28
گزارش عملکرد مالی دوره نه ماهه منتهی به 1396/11/30 1396/12/28
گزارش افشای پرتفو منتهی 1396/11/30 1396/12/09
گزارش افشای پرتفو منتهی به 30/10/1396 1396/11/11
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1396 1396/10/20
گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی شش منتهی به 30 آبان1396 1396/10/20
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر1396 1396/10/13
صورت های مالی دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1396 1396/10/02
گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آبان 1396 1396/10/02
صورت های مالی منتهی به 1396/05/31 1396/06/29
گزارش عملکرد منتهی به 1396/05/31 1396/06/29
صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 31 اردیبهشت 96 1396/04/19
گزارش عملکرد منتهی به 31 اردیبهشت 96 1396/04/19
صورت مالی منتهی به 31 اردیبهشت 96 (حسابرسی شده) 1396/04/19
گزارش عملکرد منتهی به 31 اردیبهشت 96 (حسابرسی شده) 1396/04/19
صورت مالی منتهی به 31 اردیبهشت 96 1396/03/30
صورت مالی دوره دوم منتهی به 30 بهمن 1395 1395/12/25
گزارش عملکرد دوره دوم منتهی به 30 بهمن 1395 1395/12/25