مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع سالیانه تصویب صورت های مالی 2 ماه 23 روزه منتهی به 23/05/1398 1398/06/25
صورتجلسه مجمع سالیانه تصویب صورت های مالی 1398/05/30
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/13 1398/05/13
صورتجلسه تصویب انحلال صندوق 1398/05/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/02/18 (افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار) 1398/02/24
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مورخ 1398/12/18 1398/02/21
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ( تغییرات امید نامه)97/08/03 1397/08/22
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ ( تغییرات اساسنامه)97/08/03 1397/08/22
صورتجلسه و تاییدیه سازمان مجمع مورخ 97/06/05 1397/07/08
صورتجلسه تغییرات امید نامه مورخ 1396/12/15 1396/12/28
صورتجلسه تغییرات اساسنامه مورخ 1396/12/15 1396/12/28
صورتجلسه تغییرات امید نامه (کارمزد مدیر)مورخ 1396/10/24 1396/11/07
: صورتجلسه مجمع مورخ1396/10/23 تعیین صاحبان امضای مجاز صندوق 1396/11/02
تغییرات امید نامه 1396/10/05
تغییرات اساسنامه 1396/10/05
صورتجلسه مجمع مورخ 25/05/1396 1396/06/12
تاییدیه صورتجلسه 95/11/16 1395/12/14
صورتجلسه مورخ 95/11/16 1395/12/14
صورتجلسه 95/09/01 درخصوص تغییر رکن صندوق 1395/09/16
صورتجلسه نرخ پیش بینی سود سالانه صندوق 1395/09/16
صورتجلسه مجمع موسس مورخ 1394/03/17 1394/10/22