بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

کارگزار صندوق نیکوکاری درمان زنجیره امید به همراه توضیحات

حسابرس صندوق نیکوکاری درمان زنجیره امید به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق نیکوکاری درمان زنجیره امید

مدیر ثبت صندوق نیکوکاری درمان زنجیره امید

ضامن نقد شوندگی صندوق نیکوکاری درمان زنجیره امید به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر اجرا

متولی صندوق نیکوکاری درمان زنجیره امید به همراه توضیحات