گزارشات مدیر

عنوان تاریخ درج
اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش مدیر اجرا مربوط به دوره تصفیه صندوق به تاریخ 1398/05/23 1398/07/15
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1398/05/23 1398/07/02
اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش سالیانه مدیر اجرا منتهی به 1398/02/31 1398/05/02
اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش مدیر اجرا مربوط به دوره سه ماهه منتهی به 1398/02/31 1398/05/02
گزارش مالی سالانه صندوق منتهی به 1398/02/31 1398/04/15
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1398/02/31 1398/04/15
اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش منتهی به 1397/08/30 1397/12/28
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1397/11/30 1397/12/20
اظهار نظر حسابرس منتهی به 1397/08/30 1397/11/30
گزارش مالی سالانه صندوق منتهی به 1397/02/31 1397/11/14
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1397/08/30 1397/11/14
اظهار نظر حسابرس منتهی به 1397/06/31 1397/07/01
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1397/05/31 1397/06/19
اظهار نظر حسابرس منتهی به 1397/02/31 1397/04/11
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1397/02/31 1397/03/21
اظهار نظر حسابرس منتهی به 1396/11/30 1397/02/11
اظهار نظر حسابرس منتهی به 1396/05/31 1397/01/28
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1396/11/30 1397/01/28
اظهار نظر حسابرس منتهی به 1396/08/30 1397/01/22
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1396/08/30 1396/12/15
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1396/05/31 1396/09/18
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1396/02/31 1396/03/29
گزارش مدیر اجرا منتهی به 1395/11/30 1396/03/20