اخبار

عنوان تاریخ درج
انحلال صندوق 1398/06/05
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/30 1398/05/30
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1398/05/30 1398/05/28
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/05/13 1398/05/13
آگهي دعوت به مجمع مورخ 1398/05/13 1398/04/30
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/04/24 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری زنجیره امید( انحلال) 1398/04/25
انحلال صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری درمان زنجیره امید 1398/04/22
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/02/18 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری زنجیره امید 1398/02/18
دعوت به مجمع چهارشنبه مورخ 1398/02/18 1398/02/08
حاضرین در مجمع مورخ 03/08/1397 1397/08/05
آگهی دعوت به مجمع 1397/07/24
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1397/06/05
آگهی دعوت به مجمع (اصلاحیه) 1397/05/17
آگهی دعوت به مجمع 1397/05/15
سجام چیست؟ 1397/05/15
مجمع صندوق 1396/12/15
حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1396/12/15 1396/12/15
حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1396/10/24 1396/10/24
آگهی روزنامه مجمع 1396/06/12
صورتجلسه مجمع مورخ 25/05/1396 1396/06/12
مجمع صندوق 1395/11/05
ثبت صندوق نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران 1395/09/13
برگزاری مجمع 1395/08/19
تمدید پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری درمان زنجیره امید 1395/04/20
پذیره نویسی 1395/04/01
اعلام شماره حساب 1395/04/01
صورتجلسه مجمع موسس 1394/10/22