بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,560 4.52 2,810 5.18 2,781 5.02 2,932 5.24
اوراق مشارکت 40,148 51.02 27,811 51.25 24,481 44.22 24,608 43.96
سپرده بانکی 51,391 65.31 23,276 42.89 27,681 50 28,024 50.06
وجه نقد 97 0.12 47 0.09 50 0.09 50 0.09
سایر دارایی ها -16,504 -20.97 327 0.6 374 0.67 366 0.65
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,701 3.43 2,427 4.47 2,558 4.62 2,590 4.63