جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,450 4.49 2,139 3.96 172 0.32 172 0.32
اوراق مشارکت 38,185 49.71 14,778 27.33 282 0.52 0 0
سپرده بانکی 50,309 65.49 36,607 67.71 52,957 97.88 52,972 99.56
وجه نقد 93 0.12 50 0.09 50 0.09 50 0.09
واحد صندوق
سایر دارایی ها -15,217 -19.81 492 0.91 642 1.19 14 0.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,635 3.43 1,881 3.48 172 0.32 172 0.32