بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 3,535 4.57 2,962 5.44 3,021 5.58 172 0.31
اوراق مشارکت 39,173 50.61 22,485 41.31 18,351 33.91 240 0.44
سپرده بانکی 50,226 64.88 28,421 52.21 31,890 58.93 45,466 83.27
وجه نقد 94 0.12 50 0.09 50 0.09 50 0.09
سایر دارایی ها -15,619 -20.18 513 0.94 802 1.48 8,674 15.89
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,699 3.49 2,628 4.83 2,640 4.88 172 0.31